ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ


Կերպարվեստ 

Երաժշտություն 

Անգլերեն 

Ռուսերեն 

Շախմատ 

Տեխնոլոգիա

Մայրենի 

Արվեստ

Իմ Հայրենիքը

Գրականություն

Հայոց լեզու 

Համաշխարհային պատմություն

Հասարակագիտություն

Հայոց պատմություն 

Ֆիզիկական կուլտուրա

Նախնական զինվորական պատրաստություն 

Ես և շրջակա աշխարհը 

Կենսաբանություն

Բնագիտություն

Բնություն

Մաթեմատիկա

Աշխարհագրություն

Քիմիա

Ֆիզիկա

Թվային գրագիտություն և համակարգչային գրագիտություն
Comments